Beroepsprocedure

De commissie van beroep is onafhankelijk en oordeelt over beslissingen van de klachtencommissie van Acuive.

 1. Beroep, minnelijke schikking
  lid 1 Een student kan tegen een beslissing van de klachtencommissie schriftelijk in beroep gaan bij de commissie van beroep. De commissie van beroep stelt school op de hoogte van het ingestelde beroep.

  lid 2 Indien de student en de school in gezamenlijk overleg, al dan niet onder begeleiding van een bemiddelende partij (bijvoorbeeld de directeur) tot een minnelijke schikking willen komen, blijft de termijn voor de indiening van het beroepschrift, van twee weken na de uitspraak van de klachtencommissie gehandhaafd; een poging tot minnelijke schikking mag in geen geval de beroepsprocedure verlengen.

 2. Termijn voor indienen
  De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt twee weken. De termijn vangt aan op de dag na de dag waarop de maatregel of beslissing, of de uitspraak van de klachtencommissie, bekend gemaakt is.

 3. Beroepsschrift
  Het beroepschrift houdt in: naam en adres van de indiener, datum van indiening, omschrijving van de maatregel of beslissing waartegen beroep wordt ingediend (kopie meesturen) en de gronden van het beroep.
 4. Verzendingen/kosten
  De deelnemer stuurt het beroepschrift aangetekend aan het examenbureau van Acuive B.V. (Dijkhuizen 13-15, 7961AE Ruinerwold). Het examenbureau voorziet het beroepschrift van een dagstempel en stuurt het onverwijld naar de commissie van beroep. De dagstempel toont de datum waarop het beroep is ingediend en is doorslaggevend bij de vaststelling van de termijnen van artikel 3. van deze regeling. De administratieve kosten van het beroepsschrift bedragen € 75,-. Deze worden bij de student in rekening gebracht.

 5. Onderzoek
  De commissie stelt een onderzoek in alvorens te beslissen. De commissie hoort al dan niet op verzoek getuigen en/of deskundigen. Daarna neemt de commissie een besluit. Zij stelt bij haar beslissing zo nodig vast op welke wijze de student alsnog in de gelegenheid zal worden gesteld bijvoorbeeld de opleiding af te maken, of de lesdagen te volgen. Al dan niet tegen een vergoeding.
 6. Termijn uitspraak beroep
  De commissie beslist zo mogelijk binnen vier weken na ontvangst van het beroep. De commissie kan de termijn éénmaal verlengen met een maximum van twee weken.
 7. Beslissing
  De commissie maakt haar beslissing bekend aan de student, en aan de inspectie indien van toepassing. De commissie kan het bij haar ingediende beroep niet ontvankelijk, ongegrond of gegrond verklaren. Indien de commissie het beroep gegrond acht, vernietigt zij de beslissing van de klachtencommissie geheel of gedeeltelijk.

  De commissie van beroep is niet bevoegd in plaats van het geheel of gedeeltelijk vernietigde besluit een nieuw besluit te nemen. Wel kan de commissie bepalen dat bijvoorbeeld praktijklesdagen opnieuw kunnen worden gevolgd, onder door de commissie te stellen voorwaarden.
  De uitspraak is voor alle betrokkenen bindend.