Het beroep

De medisch pedicure heeft in beginsel dezelfde taken als de pedicure. Daarnaast voert hij/zij ook specialistische behandelingen uit, zoals de behandeling van de risicovoet en het toepassen van specialistische technieken. De verantwoordelijkheid in het werk ligt meer op de medische kant van het beroep. Afhankelijk van de aandoening en pijnklachten gebruikt de medisch pedicure verschillende technieken en materialen. Ook voert de medisch pedicure omvangrijke ondernemerstaken uit. Deze opleiding is een specialistische verdieping van het beroep pedicure en is vergelijkbaar met het MBO niveau 4.

Werkmogelijkheden

Groeimogelijkheden voor de medisch pedicure zijn er volop. Zo kun je werken in diabetische voetenteams, in poliklinieken, bij podotherapeuten of als onderwijsinstructeur. Daarnaast kun je je werkzaamheden uitbreiden met de aanvullende en specialistische behandelingen die je beheerst en het verdiepen en verbreden van jouw ondernemerschap. Ook kun je verder groeien naar docent of assessor/examinator Voetzorg.

Neem hiervoor contact op met de persoonlijke coach die elke cursist bij Acuive heeft.

Praktijk- en Beroepsgericht

Modern vakmanschap vereist meer dan alleen vakkennis. Daarom word je bij ons praktijk- en beroepsgericht opgeleid. Op die manier krijg je extra bagage mee, namelijk: …’Het vermogen om in iedere situatie de ideale combinatie van kennis, vaardigheden en houding toe te passen’… Op de gecomprimeerde en intensieve gratis praktijklesdagen, in kleine groepen van maximaal 10 personen, doe je samen met je medestudenten alle praktijkervaring op die je nodig hebt om een succesvolle medisch pedicure te worden.

Branche of MBO (crebo)?

Je kunt binnenkort bij Acuive kiezen voor een branche- of een MBO-diploma. Beiden zijn erkend en waardevol. Voor wat betreft de vakinhoud zijn de branchediploma’s zijn precies hetzelfde als de MBO-diploma’s. Ze hebben dezelfde vaktechnische eisen van het beroep zowel voor wat betreft de theorie als de praktijk en het ondernemen.

De MBO- of crebodiploma’s hebben naast de vaktechnische onderdelen nog andere vakken. Dat zijn de generieke vakken zoals rekenen, Nederlandse- en Engelse taal en de Leren & Burgerschapverplichting (vroeger maatschappijleer). Daarnaast moet je voor een MBO-diploma ook stage lopen (dat heet BPV/beroepspraktijkvorming) en je moet een of meerdere Keuzedelen volgen.

Let op: op dit moment worden de MBO opleidingen nog niet aangeboden door Acuive. Wel vind je hier alvast informatie daarover. Dan weet je wat je kiest. Mocht je kiezen voor een MBO opleiding, dan kun je je het beste inschrijven bij een ROC.

 

Waarom zijn aanvullende examens nodig voor een MBO-diploma?

Een MBO-diploma valt onder de ‘Wet Educatie en Beroepsonderwijs’ (WEB). Die wet schrijft voor dat een MBO-opleiding niet alleen gericht is op het ontwikkelen van vakmanschap, maar ook op het kunnen meedoen in de maatschappij en toegang biedt tot een vervolgopleiding op een hoger niveau. Dit wordt de drievoudige kwalificering van het MBO genoemd (opleiden tot een beroep, opleiden tot burgers die volwaardig deelnemen aan de maatschappij en doorstroom naar een hoger onderwijsniveau mogelijk maken. Taal- en rekenvaardigheden worden gezien als basisvaardigheden die nodig zijn om aan deze drie functies te kunnen voldoen.

Toelating

De Opleiding Medisch Pedicure is een middenkaderopleiding op niveau 4. De branche-opleiding is voor iedereen toegankelijk, mits in het bezit van een erkend diploma Pedicure, maar wel adviseren wij een goede beheersing van de Nederlandse taal en een minimaal VMBO-lees en denkniveau.

Mocht je kiezen voor de MBO-opleiding Medisch Pedicure dan staan de toelatingseisen vast:

 • het bezit van een erkend pedicurediploma;
 • kaderberoepsgerichte leerweg: je hebt een diploma voor lbo, vbo of vmbo;
 • theoretische leerweg: je hebt een diploma voor mavo of vmbo;
 • gemengde leerweg: je hebt een diploma mavo-vbo of vmbo;
 • je hebt een bewijs dat je de eerste drie leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen;
 • je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Keuzedelen

Als je een MBO-opleiding start na 1 augustus 2016 geldt dat je een of meerdere keuzedelen moet doorlopen. Keuzedelen zijn nieuwe onderdelen van het MBO-diploma. Het is een verbreding of verdieping van de opleiding. Keuzedelen zijn ingevoerd door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OC&W) om meer ruimte te bieden voor maatwerk voor de student. Aan elke opleiding zijn meerdere keuzedelen gekoppeld waaruit een keuze gemaakt kan worden die past bij de situatie van de student.

Beschikbare gekoppelde keuzedelen aan de MBO-opleiding Medisch Pedicure zijn:

 • ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening, niveau 4
 • Sportmassage

Om het diploma Medisch Pedicure te behalen moet je het volgende allemaal kennen en kunnen. Je moet:

 • relevante ICT-toepassingen kunnen gebruiken;
 • kennis hebben van aanverwante (medische) disciplines;
 • specialistische kennis hebben van hulpmiddelen en aanpassingen aan schoenen;
 • kennis hebben van de psychologie en ziektebeelden ten gevolge van bijvoorbeeld dementie, parkinson, ouderdom;
 • relevante kennis hebben van neurologische aandoeningen en vaataandoeningen;
 • specialistische kennis hebben van 'risicovoeten';
 • kennis hebben van Simm’s classificatie;
 • specialistische kennis hebben van de richtlijnen met betrekking tot de behandeling van voeten van personen met diabetes mellitus/een reumatische aandoening;
 • kennis hebben van de WIP-richtlijn;
 • kennis hebben van de zorgmodule 'Preventie diabetische voetulceras';
 • volgens de Code van het voetverzorgingsbedrijf kunnen werken;
 • freesapparatuur, handinstrumenten, reinigings- en desinfectieapparatuur en huidbescherming kunnen gebruiken;
 • methoden en technieken voor het verwijderen/behandelen van eelt, likdoorns/eeltpitten en kloven kunnen gebruiken;
 • methoden en technieken kunnen toepassen voor het verzorgen van voethuid, wondjes, blaren en ontstekingen/infecties;
 • nagelreparatie-, nagelprothese- en nagelbeugeltechnieken kunnen gebruiken;
 • drukverdelingstechnieken kunnen gebruiken (maken van ortheses, vilt aanbrengen, e.d.);
 • specialistische kennis hebben van nagelregulatie en materiaal;
 • basiskennis hebben voor het aansturen van medewerkers;
 • instructie kunnen geven aan stagiaires en medewerkers;
 • kennis hebben van aandoeningen ten gevolge van het gebruik van celremmende medicatie;
 • kennis hebben van nagelregulatie en materiaal;
 • specialistische kennis hebben van pathologie;
 • specifieke kennis hebben van materialen en producten die behoren bij de uitvoering van een medisch pedicurebehandeling;
 • specialistische kennis hebben van anatomie en fysiologie van het lichaam;
 • specialistische kennis hebben van drukverdelingsmateriaal;
 • specialistische kennis hebben van orthesemateriaal;
 • specialistische kennis hebben van indicaties en contra-indicaties.

Ook leer je om je eigen bedrijf te starten als manager. Daarvoor moet je:

 • kennis hebben van de markt van de eigen branche;
 • kennis hebben van de onderdelen van ene plan voor het starten van een eigen bedrijf als manager;
 • kennis hebben van marketing en PR;
 • kennis hebben van aquirering (nieuwe cliënten kunnen aantrekken);
 • kennis hebben van relevante wet- en regelgeving bij een eigen bedrijf;
 • basiskennis hebben van administratie en boekhouden;
 • basiskennis hebben van financieringsmogelijkheden voor investeringen;
 • een begroting kunnen opstellen (investerings- en financieringsbegroting);
 • kengetallen kunnen berekenen en interpreteren;
 • kunnen werken volgens de boekhoudcyclus;
 • verschillende typen begrotingen kunnen lezen en begrijpen;
 • prijscalculaties kunnen opstellen (kostprijs, winstmarge, verkoopprijs);
 • kennis hebben van verschillende bedrijfsvormen (eenmanszaak, BV, VOF, enz);
 • basiskennis hebben van de financieringsmogelijkheden voor een startend bedrijf;
 • de kas kunnen opmaken;
 • winst- en omzetprognoses kunnen maken;
 • BTW aangifte kunnen doen;
 • basiskennis hebben van personeelsbeleid(waaronder functionerings-, beoordelings-, sollicitatiegesprekken en verzuim- en begeleidingsgesprekken);
 • kennis hebben van instrueren van medewerkers;
 • communicatieve en sociale vaardigheden kunnen inzetten.

Al deze kennis en vaardigheden leer je in de branche- of MBO-opleiding Medisch Pedicure van Acuive.

MBO medisch pedicure (wordt nog niet aangeboden door Acuive)

Als je gaat voor de MBO-opleiding 'Medisch Pedicure' moet je nog meer leren. Behalve wat hier boven staat kent de MBO-opleiding ook generieke kwalificatie-eisen. Die zijn:

 • Nederlandse- en Engelse taal en rekenen

Van de MBO opleiding Medisch Pedicure maakt het generieke examenonderdeel ‘Nederlandse taal’ deel uit. De opleiding is een middenkaderopleiding niveau 4. Daarvoor is het referentieniveau 3F vastgesteld.

Ook maakt het generieke examenonderdeel ‘rekenen’ deel uit van de MBO-opleiding Medisch Pedicure. Voor rekenen op niveau 4 geldt referentieniveau 3F.

Bij een middenkaderopleiding niveau 4 horen ook de generieke eisen voor de Engelse taal. Hiervoor gelden de referentie niveau’s B1 en A2.

 • Loopbaan en burgerschap

Van elke kwalificatie in het kwalificatiedossier Voetzorg is het generieke examenonderdeel 'Loopbaan en Burgerschap' een onderdeel.

De referentieniveaus en de kwalificatie-eisen voor de generieke onderdelen zijn opgenomen in bijlage 1 bij het Besluit referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen.
Deze bijlage is te vinden op www.s-bb.nl/generieke-eisen en vormt een integraal onderdeel van het kwalificatiedossier.

BPV (beroepspraktijkvorming)/stage

BPV staat voor beroepspraktijkvorming, ofwel stage. Om in aanmerking te komen voor een erkend MBO- of crebodiploma moet je ook stage lopen in het vak waarvoor je wordt opgeleid. De BPV bestaat uit het leren in de praktijk bij een bedrijf.

Behalve het verplichte aantal BPV uren die je in het stagebedrijf doorbrengt voer je ook een aantal opdrachten uit en maakt een eindverslag. Om je werk goed te kunnen doen moet je de organisatie leren kennen. Je komt veel nieuwe mensen tegen, waarmee je moet samenwerken. Ieder bedrijf/instelling is anders. Om je te helpen bij je stage ontvang je de BPV informatie gids van Acuive. Deze bevat informatie, aftekenlijsten, beoordelingsformulieren en de eisen die aan het eindverslag worden gesteld.

Je loopt voor deze opleiding minimaal 90 uur stage.

Keuzedelen

Zoals je eerder hebt kunnen lezen is het bij een MBO-opleiding wettelijk verplicht om een of meer keuzedelen te volgen. De beschrijving van alle keuzedelen vind je op deze website onder een apart hoofdstuk. Zie bovenaan de pagina.

Examens

Alle examens, behalve de centrale MBO-examens rekenen en talen, worden afgenomen door Exuive. Dat is een servicegerichte-, onafhankelijke exameninstelling voor alle beroepen in de uiterlijke verzorgingsbranche. De examens worden afgenomen op de locatie van CollegePoint in Amersfoort, waar ook alle praktijklesdagen worden gevolgd. Exuive is ook door het ministerie van OC&W aangewezen als erkende exameninstelling. Je bent dus verzekerd van een goed diploma waarmee je kunt doorleren en wat internationaal wordt erkend.

Bij Exuive worden alle theorie-examens digitaal afgenomen. Daarvoor betaal je geen extra kosten. Het voordeel van dit digitale examen is dat je meteen weet of je bent geslaagd of gezakt en wat je behaalde cijfer is. Bij onverhoopt zakken bestaat er een herexamenregeling. Daardoor kun je meteen herkansen.

Ook de praktijkexamens van Exuive zijn van hoge kwaliteit. De examens, of 'Proeven van Bekwaamheid', worden afgenomen door hoog opgeleide, vriendelijke assessoren die je alle ruimte geven om te laten zien wat je kunt. Na dit examen krijg je een evaluatiegesprek waarin je meteen hoort of je geslaagd bent of gezakt en wat eventueel beter kan. Zo weet je altijd precies waar je aan toe bent en hoeft je studie geen onnodige vertraging op te lopen.

De aanvraag termijn voor een examen is vier weken. Je kunt elke tweede zaterdag van de maand een of meer theorie-examens afleggen. De praktijkexamens worden kort na de laatste praktijklesdag van een onderdeel gepland.

Eisen (Branche) diploma Medisch Pedicure:

Theorie

 • Diabetische voet;
 • Reuma- en overige risicovoet;
 • Specialistische Technieken.

Casustoets

 • Inzicht toets Risicovoet;
 • Inzicht toets Specialistische Technieken.

Praktijk

 • Proeve van bekwaamheid Risicovoet;
 • Proeve van bekwaamheid Specialistische Technieken.

Portfolioassessment

 • Bedrijfsvoering.

Extra examen eisen MBO-diploma Medisch Pedicure, niveau 4:

Nederlands

 • Centraal examen:
  lees- en luistervaardigheden.
 • Schoolexamens:
  - spreken;
  - gesprekken voeren;
  - schrijven.

Rekenen

 • Centraal examen getallen, verhoudingen, meten en meetkunde, verbanden.

Beroeps praktijkvorming

 • bewijsstukken BPV.

Loopbaan en Burgerschap

 • bewijsstukken inspanningsverplichting.

Vooropleiding

Om examens af te kunnen leggen voor de opleiding Medisch Pedicure dien je in het bezit te zijn van een erkend diploma Pedicure. Verder is een VMBO denk- en werkniveau en een goede beheersing van de Nederlandse taal wel gewenst.

Voor een MBO-opleiding heb je minimaal een VMBO-diploma (kaderberoepsgericht) nodig.

Soms kun je in aanmerking komen voor een vrijstelling van examen. Neem daarover contact op met het examenbureau van Acuive (examensacuive@gmail.com).

Acuive is aangesloten bij CRKBO en wordt jaarlijks door hen geaccrediteerd. Daarom zijn onze opleidingen vrijgesteld van BTW. Dat scheelt je veel geld!

Let op: de onderstaande kostenopgaven zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen door derden.

Kosten

De kosten voor de opleiding zijn inclusief de lesmap en de boeken, de huiswerkbegeleiding bij de theorielessen, de zes gecomprimeerde en intensieve praktijklesdagen en de ondersteuning door je persoonlijke coach.

De examenkosten vallen hier niet onder. Behalve het volgen van de praktijklessen op school moet je veel thuis oefenen om ook de praktijk zo goed mogelijk te leren beheersen. Daarom heb je voor deze opleiding een materiaalpakket nodig. Om teleurstellingen te voorkomen, wordt dat door de school geleverd. Een mooie bijkomstigheid hiervan is dat je meteen je investeringen kunt terugverdienen.

Onze opleidingen zijn vrijgesteld van BTW en onder voorbehoud van prijswijzigingen door derden.

Kosten branchediploma

Inschrijfgeld €     75,00
Studiegeld* € 1245,00
                                            per maand 136,95
Boeken/studiemap/opdrachtenmagazijn    gratis
Examenkosten Theorie of casus p.st. €    87,50
Examenkosten Praktijk of portfolio p.st.  €  247,50
Materiaalpakketten vanaf ** €  200,00


* Mogelijkheid tot betaling van studiegeld in maandelijkse termijnen door middel van automatische incasso.Let op: geld lenen kost geld. Daarom brengen ook wij hiervoor kosten in rekening.

** De materialenpakketten bestaan uit materialen en producten en zijn zorgvuldig samengesteld op basis van onze praktijk- en examen ervaringen. Omdat wij garanderen dat onze opleidingen van kwalitatief hoogwaardig niveau zijn, is het afnemen van materiaalpakketten verplicht.

 

Opleiding Medisch Pedicure

Ben je al in het bezit van een erkend diploma 'Pedicure' en wil je binnen korte tijd doorgroeien naar Medisch Pedicure? Om daarmee nieuwe doelgroepen, als bijvoorbeeld patiënten met risicovoeten, te kunnen behandelen waarmee je kunt declareren bij de ziektekostenverzekeraars? Waarmee je je kunt laten registreren in het Kwaliteitsregister Pedicure (KRP)? Zoek je een betaalbare en flexibele opleiding waarmee je kunt studeren in je eigen tijd en tempo? Naast bijvoorbeeld je praktijk, een baan of een druk gezin?

Dat is nu mogelijk! Speciaal voor jou heeft Acuive de Opleiding 'Medisch Pedicure' ontwikkeld. Schrijf je nu in en begin meteen!

Het beroep

De medisch pedicure heeft in beginsel dezelfde taken als de pedicure. Daarnaast voert hij/zij ook specialistische behandelingen uit, zoals de behandeling van de risicovoet en het toepassen van specialistische technieken. De verantwoordelijkheid in het werk ligt meer op de medische kant van het beroep. Afhankelijk van de aandoening en pijnklachten gebruikt de medisch pedicure verschillende technieken en materialen. Ook voert de medisch pedicure omvangrijke ondernemerstaken uit. Deze opleiding is een specialistische verdieping van het beroep pedicure en is vergelijkbaar met het MBO niveau 4.

Werkmogelijkheden

Groeimogelijkheden voor de medisch pedicure zijn er volop. Zo kun je werken in diabetische voetenteams, in poliklinieken, bij podotherapeuten of als onderwijsinstructeur. Daarnaast kun je je werkzaamheden uitbreiden met de aanvullende en specialistische behandelingen die je beheerst en het verdiepen en verbreden van jouw ondernemerschap. Ook kun je verder groeien naar docent of assessor/examinator Voetzorg.

Neem hiervoor contact op met de persoonlijke coach die elke cursist bij Acuive heeft.

Praktijk- en Beroepsgericht

Modern vakmanschap vereist meer dan alleen vakkennis. Daarom word je bij ons praktijk- en beroepsgericht opgeleid. Op die manier krijg je extra bagage mee, namelijk: …’Het vermogen om in iedere situatie de ideale combinatie van kennis, vaardigheden en houding toe te passen’… Op de gecomprimeerde en intensieve gratis praktijklesdagen, in kleine groepen van maximaal 10 personen, doe je samen met je medestudenten alle praktijkervaring op die je nodig hebt om een succesvolle medisch pedicure te worden.

Branche of MBO (crebo)?

Je kunt binnenkort bij Acuive kiezen voor een branche- of een MBO-diploma. Beiden zijn erkend en waardevol. Voor wat betreft de vakinhoud zijn de branchediploma’s zijn precies hetzelfde als de MBO-diploma’s. Ze hebben dezelfde vaktechnische eisen van het beroep zowel voor wat betreft de theorie als de praktijk en het ondernemen.

De MBO- of crebodiploma’s hebben naast de vaktechnische onderdelen nog andere vakken. Dat zijn de generieke vakken zoals rekenen, Nederlandse- en Engelse taal en de Leren & Burgerschapverplichting (vroeger maatschappijleer). Daarnaast moet je voor een MBO-diploma ook stage lopen (dat heet BPV/beroepspraktijkvorming) en je moet een of meerdere Keuzedelen volgen.

Let op: op dit moment worden de MBO opleidingen nog niet aangeboden door Acuive. Wel vind je hier alvast informatie daarover. Dan weet je wat je kiest. Mocht je kiezen voor een MBO opleiding, dan kun je je het beste inschrijven bij een ROC.

 

Waarom zijn aanvullende examens nodig voor een MBO-diploma?

Een MBO-diploma valt onder de ‘Wet Educatie en Beroepsonderwijs’ (WEB). Die wet schrijft voor dat een MBO-opleiding niet alleen gericht is op het ontwikkelen van vakmanschap, maar ook op het kunnen meedoen in de maatschappij en toegang biedt tot een vervolgopleiding op een hoger niveau. Dit wordt de drievoudige kwalificering van het MBO genoemd (opleiden tot een beroep, opleiden tot burgers die volwaardig deelnemen aan de maatschappij en doorstroom naar een hoger onderwijsniveau mogelijk maken. Taal- en rekenvaardigheden worden gezien als basisvaardigheden die nodig zijn om aan deze drie functies te kunnen voldoen.

Toelating

De Opleiding Medisch Pedicure is een middenkaderopleiding op niveau 4. De branche-opleiding is voor iedereen toegankelijk, mits in het bezit van een erkend diploma Pedicure, maar wel adviseren wij een goede beheersing van de Nederlandse taal en een minimaal VMBO-lees en denkniveau.

Mocht je kiezen voor de MBO-opleiding Medisch Pedicure dan staan de toelatingseisen vast:

 • het bezit van een erkend pedicurediploma;
 • kaderberoepsgerichte leerweg: je hebt een diploma voor lbo, vbo of vmbo;
 • theoretische leerweg: je hebt een diploma voor mavo of vmbo;
 • gemengde leerweg: je hebt een diploma mavo-vbo of vmbo;
 • je hebt een bewijs dat je de eerste drie leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen;
 • je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Keuzedelen

Als je een MBO-opleiding start na 1 augustus 2016 geldt dat je een of meerdere keuzedelen moet doorlopen. Keuzedelen zijn nieuwe onderdelen van het MBO-diploma. Het is een verbreding of verdieping van de opleiding. Keuzedelen zijn ingevoerd door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OC&W) om meer ruimte te bieden voor maatwerk voor de student. Aan elke opleiding zijn meerdere keuzedelen gekoppeld waaruit een keuze gemaakt kan worden die past bij de situatie van de student.

Beschikbare gekoppelde keuzedelen aan de MBO-opleiding Medisch Pedicure zijn:

 • ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening, niveau 4
 • Sportmassage

Om het diploma Medisch Pedicure te behalen moet je het volgende allemaal kennen en kunnen. Je moet:

 • relevante ICT-toepassingen kunnen gebruiken;
 • kennis hebben van aanverwante (medische) disciplines;
 • specialistische kennis hebben van hulpmiddelen en aanpassingen aan schoenen;
 • kennis hebben van de psychologie en ziektebeelden ten gevolge van bijvoorbeeld dementie, parkinson, ouderdom;
 • relevante kennis hebben van neurologische aandoeningen en vaataandoeningen;
 • specialistische kennis hebben van 'risicovoeten';
 • kennis hebben van Simm’s classificatie;
 • specialistische kennis hebben van de richtlijnen met betrekking tot de behandeling van voeten van personen met diabetes mellitus/een reumatische aandoening;
 • kennis hebben van de WIP-richtlijn;
 • kennis hebben van de zorgmodule 'Preventie diabetische voetulceras';
 • volgens de Code van het voetverzorgingsbedrijf kunnen werken;
 • freesapparatuur, handinstrumenten, reinigings- en desinfectieapparatuur en huidbescherming kunnen gebruiken;
 • methoden en technieken voor het verwijderen/behandelen van eelt, likdoorns/eeltpitten en kloven kunnen gebruiken;
 • methoden en technieken kunnen toepassen voor het verzorgen van voethuid, wondjes, blaren en ontstekingen/infecties;
 • nagelreparatie-, nagelprothese- en nagelbeugeltechnieken kunnen gebruiken;
 • drukverdelingstechnieken kunnen gebruiken (maken van ortheses, vilt aanbrengen, e.d.);
 • specialistische kennis hebben van nagelregulatie en materiaal;
 • basiskennis hebben voor het aansturen van medewerkers;
 • instructie kunnen geven aan stagiaires en medewerkers;
 • kennis hebben van aandoeningen ten gevolge van het gebruik van celremmende medicatie;
 • kennis hebben van nagelregulatie en materiaal;
 • specialistische kennis hebben van pathologie;
 • specifieke kennis hebben van materialen en producten die behoren bij de uitvoering van een medisch pedicurebehandeling;
 • specialistische kennis hebben van anatomie en fysiologie van het lichaam;
 • specialistische kennis hebben van drukverdelingsmateriaal;
 • specialistische kennis hebben van orthesemateriaal;
 • specialistische kennis hebben van indicaties en contra-indicaties.

Ook leer je om je eigen bedrijf te starten als manager. Daarvoor moet je:

 • kennis hebben van de markt van de eigen branche;
 • kennis hebben van de onderdelen van ene plan voor het starten van een eigen bedrijf als manager;
 • kennis hebben van marketing en PR;
 • kennis hebben van aquirering (nieuwe cliënten kunnen aantrekken);
 • kennis hebben van relevante wet- en regelgeving bij een eigen bedrijf;
 • basiskennis hebben van administratie en boekhouden;
 • basiskennis hebben van financieringsmogelijkheden voor investeringen;
 • een begroting kunnen opstellen (investerings- en financieringsbegroting);
 • kengetallen kunnen berekenen en interpreteren;
 • kunnen werken volgens de boekhoudcyclus;
 • verschillende typen begrotingen kunnen lezen en begrijpen;
 • prijscalculaties kunnen opstellen (kostprijs, winstmarge, verkoopprijs);
 • kennis hebben van verschillende bedrijfsvormen (eenmanszaak, BV, VOF, enz);
 • basiskennis hebben van de financieringsmogelijkheden voor een startend bedrijf;
 • de kas kunnen opmaken;
 • winst- en omzetprognoses kunnen maken;
 • BTW aangifte kunnen doen;
 • basiskennis hebben van personeelsbeleid(waaronder functionerings-, beoordelings-, sollicitatiegesprekken en verzuim- en begeleidingsgesprekken);
 • kennis hebben van instrueren van medewerkers;
 • communicatieve en sociale vaardigheden kunnen inzetten.

Al deze kennis en vaardigheden leer je in de branche- of MBO-opleiding Medisch Pedicure van Acuive.

MBO medisch pedicure (wordt nog niet aangeboden door Acuive)

Als je gaat voor de MBO-opleiding 'Medisch Pedicure' moet je nog meer leren. Behalve wat hier boven staat kent de MBO-opleiding ook generieke kwalificatie-eisen. Die zijn:

 • Nederlandse- en Engelse taal en rekenen

Van de MBO opleiding Medisch Pedicure maakt het generieke examenonderdeel ‘Nederlandse taal’ deel uit. De opleiding is een middenkaderopleiding niveau 4. Daarvoor is het referentieniveau 3F vastgesteld.

Ook maakt het generieke examenonderdeel ‘rekenen’ deel uit van de MBO-opleiding Medisch Pedicure. Voor rekenen op niveau 4 geldt referentieniveau 3F.

Bij een middenkaderopleiding niveau 4 horen ook de generieke eisen voor de Engelse taal. Hiervoor gelden de referentie niveau’s B1 en A2.

 • Loopbaan en burgerschap

Van elke kwalificatie in het kwalificatiedossier Voetzorg is het generieke examenonderdeel 'Loopbaan en Burgerschap' een onderdeel.

De referentieniveaus en de kwalificatie-eisen voor de generieke onderdelen zijn opgenomen in bijlage 1 bij het Besluit referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen.
Deze bijlage is te vinden op www.s-bb.nl/generieke-eisen en vormt een integraal onderdeel van het kwalificatiedossier.

BPV (beroepspraktijkvorming)/stage

BPV staat voor beroepspraktijkvorming, ofwel stage. Om in aanmerking te komen voor een erkend MBO- of crebodiploma moet je ook stage lopen in het vak waarvoor je wordt opgeleid. De BPV bestaat uit het leren in de praktijk bij een bedrijf.

Behalve het verplichte aantal BPV uren die je in het stagebedrijf doorbrengt voer je ook een aantal opdrachten uit en maakt een eindverslag. Om je werk goed te kunnen doen moet je de organisatie leren kennen. Je komt veel nieuwe mensen tegen, waarmee je moet samenwerken. Ieder bedrijf/instelling is anders. Om je te helpen bij je stage ontvang je de BPV informatie gids van Acuive. Deze bevat informatie, aftekenlijsten, beoordelingsformulieren en de eisen die aan het eindverslag worden gesteld.

Je loopt voor deze opleiding minimaal 90 uur stage.

Keuzedelen

Zoals je eerder hebt kunnen lezen is het bij een MBO-opleiding wettelijk verplicht om een of meer keuzedelen te volgen. De beschrijving van alle keuzedelen vind je op deze website onder een apart hoofdstuk. Zie bovenaan de pagina.

Examens

Alle examens, behalve de centrale MBO-examens rekenen en talen, worden afgenomen door Exuive. Dat is een servicegerichte-, onafhankelijke exameninstelling voor alle beroepen in de uiterlijke verzorgingsbranche. De examens worden afgenomen op de locatie van CollegePoint in Amersfoort, waar ook alle praktijklesdagen worden gevolgd. Exuive is ook door het ministerie van OC&W aangewezen als erkende exameninstelling. Je bent dus verzekerd van een goed diploma waarmee je kunt doorleren en wat internationaal wordt erkend.

Bij Exuive worden alle theorie-examens digitaal afgenomen. Daarvoor betaal je geen extra kosten. Het voordeel van dit digitale examen is dat je meteen weet of je bent geslaagd of gezakt en wat je behaalde cijfer is. Bij onverhoopt zakken bestaat er een herexamenregeling. Daardoor kun je meteen herkansen.

Ook de praktijkexamens van Exuive zijn van hoge kwaliteit. De examens, of 'Proeven van Bekwaamheid', worden afgenomen door hoog opgeleide, vriendelijke assessoren die je alle ruimte geven om te laten zien wat je kunt. Na dit examen krijg je een evaluatiegesprek waarin je meteen hoort of je geslaagd bent of gezakt en wat eventueel beter kan. Zo weet je altijd precies waar je aan toe bent en hoeft je studie geen onnodige vertraging op te lopen.

De aanvraag termijn voor een examen is vier weken. Je kunt elke tweede zaterdag van de maand een of meer theorie-examens afleggen. De praktijkexamens worden kort na de laatste praktijklesdag van een onderdeel gepland.

Eisen (Branche) diploma Medisch Pedicure:

Theorie

 • Diabetische voet;
 • Reuma- en overige risicovoet;
 • Specialistische Technieken.

Casustoets

 • Inzicht toets Risicovoet;
 • Inzicht toets Specialistische Technieken.

Praktijk

 • Proeve van bekwaamheid Risicovoet;
 • Proeve van bekwaamheid Specialistische Technieken.

Portfolioassessment

 • Bedrijfsvoering.

Extra examen eisen MBO-diploma Medisch Pedicure, niveau 4:

Nederlands

 • Centraal examen:
  lees- en luistervaardigheden.
 • Schoolexamens:
  - spreken;
  - gesprekken voeren;
  - schrijven.

Rekenen

 • Centraal examen getallen, verhoudingen, meten en meetkunde, verbanden.

Beroeps praktijkvorming

 • bewijsstukken BPV.

Loopbaan en Burgerschap

 • bewijsstukken inspanningsverplichting.

Vooropleiding

Om examens af te kunnen leggen voor de opleiding Medisch Pedicure dien je in het bezit te zijn van een erkend diploma Pedicure. Verder is een VMBO denk- en werkniveau en een goede beheersing van de Nederlandse taal wel gewenst.

Voor een MBO-opleiding heb je minimaal een VMBO-diploma (kaderberoepsgericht) nodig.

Soms kun je in aanmerking komen voor een vrijstelling van examen. Neem daarover contact op met het examenbureau van Acuive (examensacuive@gmail.com).

Acuive is aangesloten bij CRKBO en wordt jaarlijks door hen geaccrediteerd. Daarom zijn onze opleidingen vrijgesteld van BTW. Dat scheelt je veel geld!

Let op: de onderstaande kostenopgaven zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen door derden.

Kosten

De kosten voor de opleiding zijn inclusief de lesmap en de boeken, de huiswerkbegeleiding bij de theorielessen, de zes gecomprimeerde en intensieve praktijklesdagen en de ondersteuning door je persoonlijke coach.

De examenkosten vallen hier niet onder. Behalve het volgen van de praktijklessen op school moet je veel thuis oefenen om ook de praktijk zo goed mogelijk te leren beheersen. Daarom heb je voor deze opleiding een materiaalpakket nodig. Om teleurstellingen te voorkomen, wordt dat door de school geleverd. Een mooie bijkomstigheid hiervan is dat je meteen je investeringen kunt terugverdienen.

Onze opleidingen zijn vrijgesteld van BTW en onder voorbehoud van prijswijzigingen door derden.

Kosten branchediploma

Inschrijfgeld €     75,00
Studiegeld* € 1245,00
                                            per maand 136,95
Boeken/studiemap/opdrachtenmagazijn    gratis
Examenkosten Theorie of casus p.st. €    87,50
Examenkosten Praktijk of portfolio p.st.  €  247,50
Materiaalpakketten vanaf ** €  200,00


* Mogelijkheid tot betaling van studiegeld in maandelijkse termijnen door middel van automatische incasso.Let op: geld lenen kost geld. Daarom brengen ook wij hiervoor kosten in rekening.

** De materialenpakketten bestaan uit materialen en producten en zijn zorgvuldig samengesteld op basis van onze praktijk- en examen ervaringen. Omdat wij garanderen dat onze opleidingen van kwalitatief hoogwaardig niveau zijn, is het afnemen van materiaalpakketten verplicht.

 

Inschrijfformulier Opleidingen / Curussen

Via onderstaand formulier kun je je inschrijven voor een van onze opleidingen of cursussen. Kies eerst je opleiding of cursus. Vul vervolgens jouw persoonlijke gegevens in. Onderaan deze pagina kun je jouw inschrijving bevestigen, waarna je jouw lesmateriaal ontvangt en wij contact zullen opnemen.

Kijk voor de opleidingsspecificaties bij de desbetreffende cursus/ opleiding of themadag.

* = verplichte velden

Selecteer jouw opleiding / cursus*

Vul jouw persoonlijke gegevens in

Let op: betaling per maand of in termijnen is alleen mogelijk indien dit bij de opleiding is vermeld.
Administratie- en inschrijvingskosten bedragen €75,- voor alle opleidingen en €25,- voor cursussen